25-04-67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25-04-67 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2567
27-02-67 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-01-67 รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
05-01-67 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ. 2567
05-01-67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ฯ
25-12-66 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
17-11-66 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
17-11-66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
08-11-66 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)
25-10-66 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
13-10-66 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566
09-09-66 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
05-08-66 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
24-07-66 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
18-07-66 ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาน้ำพายฯ หมู่ที่2
16-07-66 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาฯโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาน้ำพายฯ หมู่ที่2
11-07-66 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 65)
15-06-66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคาร ไฟฟ้า ประปาฯ หมู่ที่ 6,2
15-06-66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างราง ท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
15-06-66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหล่ามะโม (ตอนบน) หมู่ที่ 2
15-06-66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบุ่งผักข้าว หมู่ที่ 4
15-06-66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาหนองคา หมู่ที่ 3
14-06-66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
14-06-66 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
07-05-66 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
05-04-66 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 66
05-04-66 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
06-03-66 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
07-02-66 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
26-01-66 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
26-01-66 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 65
11-01-66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบรับรองเครื่องชั่งตวง เป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2546 ข้อ 84
แห่งราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ซึ่งครบอายุคำรับรองครบวาละ 2 ปี
03-01-66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2-2565 จำนวน 89 วัน (วันที่ 3 ม.ค. - 15 พ.ค. 66)
05-12-65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาน้ำพาย
หมู่ที่ 2 บ้านนาน้ำพาย
05-12-65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างราง,ท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านท่าโพธิ์
05-12-65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยตีนเต่า
(บริเวณนานายวิเชต กันทะกอง) หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็ก
05-12-65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบุ่งผักข้าว หมู่ที่ 4
บ้านต้นม่วง
05-12-65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาโป่ง หมู่ที่ 5
บ้านปากห้วยแค
05-12-65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาขวาง หมู่ที่ 1,6
บ้านท่าโพธิ์ บ้านแก่งปลาจ้อย
02-12-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2-2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
02-12-65 ประกาศรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
02-12-65 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
03-11-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่พร้อมติดตั้งระบบไฟส่องสว่างรอบบริเวณสถานที่ลอยกระทง ประจำปี 2565
02-11-65 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
01-11-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2-2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
03-10-65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
24-10-65 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม.- กันยายน 65)
30-09-65 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
02-09-65 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
31-07-65 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
07-07-65 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน.- มิถุนายน 65)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
09-06-65 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
12-05-65 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
19-08-65 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม.- มีนาคม 65)
25-04-65 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565
22-04-65 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
04-03-65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
08-02-65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
06-01-65 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 64)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
30-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน ม.ค. 65
15-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ
13-12-64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
2-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ
30-11-64 ประกาศผู้ชนะ-การเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน ธ.ค. 64
18-11-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 16 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ
29-10-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน พ.ย. 64
06-10-65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
04-10-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนากุ่ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาเหล่าใหญ่
30-9-64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64)
22-9-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารประชุม อบต.เด่นเหล็ก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
20-9-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศกองช่าง จำนวน 2 เครื่อง
14-9-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 จุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งปลาจ้อย หมู่ที่ 6
08-9-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบทราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ
07-9-64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
02-9-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดฝอยละออง จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาอัดบรรจุเครื่องดับเพลิง
31-8-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
30-8-64 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาขุดบ่อขยะพร้อมฝังกลบ
24-8-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ
18-8-64 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว