รับแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
ภายในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็ก
โทร 055-811280
ต่อ 16