ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม และบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) Click Here
ประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งการเรียนรู้ ตำบลเด่นเหล็ก Click Here
ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) Click Here
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์
ประชาชนผู้มีความประสงค์ขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
สามารถใช้บริการผ่านระบบ e-service ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน Click Here
สรุปรายงานสถิติผู้ขอใช้บริการระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click Here
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
Click Here
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสุนัข และแมว Click Here
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ลงพื้นติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เพื่อสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-Ray Click Here

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)(ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 1 กรกฏาคม 2567)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว
ประจำตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ Click Here
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 Click Here
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 Click Here
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
เรื่อง เตรียมการพิจารณาจัดหารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ Click Here
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษาวินัย ความโปร่งใสในการทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  Click Here
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง ประกาศผลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ์ชี้วัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ประจำปี 2566 Click Here
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Click Here
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Click Here
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ ตำบลเด่นเหล็ก Click Here
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก Click Here
ประกาศผลสอบ ลงวันที่ 15 มี.ค. 2566 Click Here
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลงวันที่ 13 มี.ค. 2566 Click Here
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 Click Here

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)(ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ Click Here
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก สถานีตำรวจภูธรเด่นเหล็ก
รพ.สต.เด่นเหล็ก และโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก จัดกิจกรรมเปิดศูนย์คัดกรองยาเสพติด Click Here
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษาวินัย ความโปร่งใสในการทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Click Here
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรับชั้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Click Here
ร้อยตำรวจตรีสุวิชา เพียงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ โควิด-2019 Click Here
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กเรื่อง นโยบายกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ
เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Click Here