ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลเด่นเหล็ก พ.ศ. 2553