ประมวลจริยธรรมข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมของข้าราช องค์การบริหารส่วนตําบลเด่นเหล็ก พ.ศ. 2553