คำสั่งองค์การบริหารส่วนบลเด่นเหล็กเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แนวทางการปฏิบัติ Dos and Don'ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจริยธรรม ปี 2566
แนวทางปฏิบัติ Do’s and Don’ts ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
ประกาศ ผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ครั้งที่ ๒ (เม.ย.-ก.ย. ๖๒)
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบังคับ อบต.เด่นเหล้ก ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง