แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) คลิกที่นี่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) คลิกที่นี่
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) คลิกที่นี่
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2 , หน้าที่ 3 , หน้าที่ 4 , หน้าที่ 5 , หน้าที่ 6