รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6เดือน) คลิกที่นี่
รายงานแผนดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
ประกาศ เรื่อง การรายงานแสดงผลปฎิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก 2565 คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่