เรื่อง

สถานะ

คู่มือวิธีการใช้งานระบบบริการ E – Service คลิกที่นี่
การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิกที่นี่
ขอน้ำใช้เพื่ออุปโภค คลิกที่นี่
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก และหน่วยงานอื่น คลิกที่นี่
ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง คลิกที่นี่
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คลิกที่นี่
ระบบเพจเฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบล คลิกที่นี่