มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง
สถานะ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่
สรุปรายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่
no gift policy 2024 คลิกที่นี่
การขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร คลิกที่นี่
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คลิกที่นี่
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 คลิกที่นี่
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 คลิกที่นี่
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy คลิกที่นี่
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ปี 2566 คลิกที่นี่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2566 คลิกที่นี่
รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 คลิกที่นี่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 คลิกที่นี่
นโยบาย No Gift Policy คลิกที่นี่
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิกที่นี่
แผนงานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565(แก้ไขใหม่) คลิกที่นี่
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ใหม่) คลิกที่นี่
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อเสริมสร้างนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน คลิกที่นี่
รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Cranizational Culture) พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
มาตรการการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะฯ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
มาตรการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสฯ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสฯ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 คลิกที่นี่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 คลิกที่นี่