งานการเงิน - การบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงาน การรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565