การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เรื่อง

สถานะ

รายงานผลการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน(การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม) คลิกที่นี่
รายงานผลการเปิดโอกาศให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปี 2566 คลิกที่นี่
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน คลิกที่นี่
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านความโปร่งใส ปี 2564 คลิกที่นี่
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก คลิกที่นี่
การมีส่วนร่วมของประชาชน คลิกที่นี่
การประชุมเพื่อชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลเด่นเหล็ก ในการประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และพื้นที่ “ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยผึ้ง – วังยาว คลิกที่นี่
การประชุมประชาคม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลเด่นเหล็ก ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) คลิกที่นี่