การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทน คลิกที่นี่
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกที่นี่
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด คลิกที่นี่
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง คลิกที่นี่
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง คลิกที่นี่
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ คลิกที่นี่
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คลิกที่นี่
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ คลิกที่นี่